KVR_header_ny_II.jpg

Övriga rapporter m m med koppling till Kävlingeån

Fiskar och fiske

Elfiske Kävlingeån Bråån 2017

Elfiske i Kävlingeån 2013

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäclen (2012)

Fiskfaunan i skånska vattendrag på 1960-talet och 1990-talet (1999) - Rapport från Länsstyrelsen

Vombsjön

Bottenfauna i Vombsjön (2011) Länsstyrelsen

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 - Fiskeriverket rapport 1:1998

Vombsjön - Faktasammanställning 2017

Vombsjön - Deldom för vattenuttag 1969

Presentationer

Mälarens Vattenvårdsförbund 2015-10-13

Havs- och Vattenforum 2016

Examensarbeten

Josefin Tollgren & Julia Walldén. 2017. En flödesanalys för Kävlingeån - HEC-RAS modellering med fokus på dämmens inverkan. Examensarbete, Avdelningen för teknisk vattenresurslära, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Alexander Lindskog. 2016. Vegetationsetablering i anlagda våtmarker i södra Skåne. Examensarbete i Limnologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Bilagor till Alexander Lindskogs examensarbete, inventerade våtmarker i:

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höör/Kävlinge kommuner

Lomma/Lund kommuner

Sjöbo kommun

Tomelilla/Ystad kommuner

Boesmoellan.JPG

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png